Saturday, August 30, 2014

I can't remember how long since I blogged!!


I can't remember how long since I blogged!!


Things get busier and busier....since we are a family of 5 now. My youngest son is now 9 months old and I can't believed it.

Let's get to know JamesHe joined our family last year after Thanksgiving 2013. He is our third son. I was having a difficulty on my pregnancy.I had what it called "Placenta Previa " I was bed rest the whole pregnancy. It was hard for me and our family since I wasn't be able to take care of my family but we were fortunate to have a great support from sisters(Tustin Ladies from Tustin Meadow Ward) who brought dinners after dinners and cared for my kids, play dates after play dates. Our family is in a great debt to you all.

Summers were gone by fast only memories lingering. I am still sad and miss the times. I sat around and felt sorry to myself sometimes. That really stinks.Something need to be changed which blogging comes into play.I'll try to blog as much as I can just to keep myself accountable.My blog also keeps my mom who lives on the other side of the world "Vientiane" who misses us dearly on the loop. I also hope that I can do bilingual blog in both Laotian and English.

Two things That I want to implementing in our lives are Minimalist and Financially free!! Are there any contrary there? I bet but finding the balance of the two are going to be quite a daunting journey.I don't know yet what will happen down the road if I pursue the principles but I am willing to try.

Minimalist is so not simple :Reading about it, trying to understand and implementing to daily routine are still beyond far from me. We have a lot of work to do!!!

Financially Free!!!  Aha.... this is on my mind from day one that we got married. Things happen and life goes on before I knew it .We are tangling in the swirls of the so called "Rat-Race" . We are sad, mad and down right depressed.I am hopeful though as my husband reminded me that at least we are stuck not trapped therefore I am going to blog about how we are trying to get out of Rat Race.

So let's join our journey ....alright I hope I am coming back and come up with some good ideas .Stay tune!!


                                                             James was about 6 months old!!


                                         ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າດົນປານໃດແລ້ວທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຂຽນບຼອ໋ກ!!!!


ວຸ້ນຯ.....ຕັ້ງແຕ່ຄອບຄົວພວກເຮົາມີສະມາຊິກເພີ່ມເປັນ 5 ຄົນ. ບໍ່ຢາກເຊື່ອວ່າລູກຊາຍຫຼ້າກາໄດ້ 9ເດືອນລະເດ.
ມາຮູ້ຈັກກັບ ເຈັມສ James. ລາວມາເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໃນຊ່ວງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າຂອງປີ 2013. ລາວເປັນລູກຊາຍຜູ້ທີສາມຂອງພວກເຮົາ. ຕອນຖືພາຂ້ອຍຕ້ອງໃດ້ນອນພັກຜ່ອນຢູ່ຕຽງຕະຫຼອດຊ່ວງເວລາຖືພາຈົນຮອດມື້້ອອກ.ຂ້ອຍຖືພາທີ່ມີພາວະເອີ້ນວ່າ ຖືພາຮົກຕໍ່າ.ຕອນນັ້ນມັນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຕໍ່ ຄອບຄົວ ແລະ ຕໍ່ຂ້ອຍເອງຍ້ອນວ່າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເບິ່ງແຍງແລະດູແລຄອບຄົວໄດ້.ແຕ່ກໍ່ຍັງໂຊກດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຄົນທີ່ໂບດ(Tustin Ladies from Tustin Meadow Ward) ທີ່ເຮັດກັບເຂົ້າມາໃຫ້ຄອບຄົວພວກເຮົາ ແລະຍັງເບິ່ງແຍງລູກເຕົ້າໃຫ້ນໍາອີກ. ຄອບຄົວພວກເຮົາຮູ້ສືກເປັນໜີ້້ບຸນຄຸນຕໍ່ທຸກຄົນ.
ລະດູຮ້ອນຜ່ານໄປແຕ່ຄວາມຊົງຈໍາຍັງລາງເລືອນຢູ່.ບາງເທື່ອຂ້ອຍກໍ່ເສົ້າໃຈແລະຄິດເຖີງອາດີດ.ຈັ່ງແມ່ນມັນບໍ່ສົມປອງ.ຕ້ອງເຮັດອັນໃດອັນນື້້ງແລະນັ້ນກໍ່ແມ່ນການຂຽນບຼອ໋ກ.ຂ້ອຍຈະພະຍາຍາມຂຽນຫຼາຍຯເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂື້ນ.ຂຽນບຼອ໋ກຍັງເຮັດໃຫ້ແມ່ຂອງຂ້ອຍຢູ່ເມືອງລາວຮູ້ຂ່າວຄາວຊຶ່ງລາວຢູ່ເມືອງລາວ,ວຽງຈັນ ເຊິ່່ງຢູ່ອີກຊີກໂລກໜຶ່ງ.ຂ້ອຍຍັງຕ້ອງການຂຽນບຼອ໋ກທັງພາສາລາວແລະອັງກິດນໍາອີກ.
ມີ 2 ສິ້້່ງທີ້ຂ້ອຍຕ້ອງການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຄື໊: ການໃຊ້ຊີວິດແບບຮຽບງ່າຍ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະທາງດ້ານການເງິນ.ສອງສິ່ງນີ້ຂ້ອນຂ້າງຈະກົງກັນຂ້າມກັນເນາະ?ແຕ່ຂ້ອຍຄຶດວ່າການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນລະຫ່ວາງສອງສິ່ງອາດຈະເປັນການເດີນທາງທີ່່ຍາກແດ່ ແລະ ຂ້ອຍຈະນໍາໃຊ້ກົດເກເຫຼົ່ານີ້ ເຖີງແມ່ນວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ຮູ້ວາມັນຈະເປັນແນວໃດໃນອະນາຄົດທາງໜ້າ.
ການໃຊ້ຊີແບບຮຽບງ່າຍມັນບໍ່ງ່າຍຈັກໜ໋ອຍ:ໄດ້ອ່ານ,ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈແລະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນແຕ່ຄຶດວ່າຍັງໃກຫຼາຍສະນັ້ນພວກຂ້ອຍແມ່ນມີວຽກຕ້ອງເຮັດຫຼາຍ.
ເປັນອິດສະຫຼະທາງດ້ານການເງິນ!!! ແມ່ນແລ້ວ ມັນຢູ່ໃນໃຈຂອງຂ້ອຍຕັ້ງແຕ່ມື້ຂ້ອຍແຕ່ງງານພຸ້ນລະ. ກ່ວາຊິຮູ້ຊີວິດຜ່ານໃປ ຫັ້ນໆນີ້ໆ ພວກຂ້ອຍກໍ່ຢູ່ໃນວົງຈອນ  "Rat-Race"
ພວກຂ້ອຍເສົ້າໃຈ,ຢາກຮ້າຍ,ແລະກະຫົດຫູ່. ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມີຄວາມຫັວງດັ່ງທີ່ສາມີຂອງຂ້ອຍເວົ້າວ່າຢ່າງນ້ອຍພວກເຮົາຕິດຢູ້ໃນນີ້ແຕ່ບໍ່ໃດ້ຕິດກັບດັກ ສະນັ້ນຂ້ອຍຈະບຼອ໋ກກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຮົາຈະເອົາໂຕອອກຈາກ "Rat-Race".

ມ໋ິະມາຮ່ວມການເດີນທາງກັບພວກຂ້ອຍ......ເອົາລະກໍ່ຫັວງວ່າຂ້ອຍຈະກັບມາບຼ໋ອກແລະມີສິ່ງໃໝ່ໆມາເວົ້າສູ່ຟັງ.ກັບອ່ານໃໝ່ເດີ.

No comments: